Montesori materijali i Montesori nastavnik


Neka od osnovnih pravila korišćenja Montesori materijala


 1. Svi materijali koje dete koristi moraju biti čisti, ispravni i u dobrom stanju svo vreme.
 2. Mada neki od materijala ne zahtevaju prezentaciju (slagalice, perlice za nizanje, prostije edukativne slagalice), najveći broj materijala se može koristiti samo nakon prezentacije. Svi materijali se moraju upotrebljavati pažljivo i sa poštovanjem, kako od strane nastavnika, tako i od strane dece.
 3. Dete koristi materijale radeći na stolu ili na podmetnutom tepihu na podu.
 4. Dete vraća materijal na mesto kroz primer i bodrenje, a ne prisilno. U ovom slučaju, nastavnik mora biti model a ne autoritet.
 5. Deca mogu da dele materijal samo kada je među njima dogovor oko toga postignut. Dete se ne prisiljava da deli materijal. Ako su u pitanju interesi cele grupe, tada grupa ima prioritet nad individualnom potrebom deteta.
 6. Ne postoji „ćosak“ ili kaznena stolica u Montesori učionici.
 7. Loše ponašanje se tretira odlučno, ali tako da se detetova ličnost ne povredi.
  Koristeći princip opservacije, nastavnik mora detetu uvek obezbediti mogućnost da
  razreši sitne konflikte sa drugim detetom (nasamo), u prvom pokušaju.

Kakav bi trebalo da bude dobar Montesori nastavnik?


 1. Da ima opširno poznavanje Montesori filosofije i prakse.
 2. Da je u stanju da pripremi i održava privlačno okruženje za decu.
 3. Da ima sposobnost opservacije i procene potreba svakog deteta ponaosob.
 4. Da bude onaj koji obezbeđuje i vodi (a ne izdaje naređenja i daje uputstva).
 5. Održava bezbedno okruženje bez opasnosti od povreda.
 6. Da bude komunikativan i pristupačan za roditelje i staratelje.
 7. Da bude konzistentan.
 8. Da ima sposobnost rada u timu.
 9. Da se ponaša na profesionalan način.
 10. Da uvek proširuje svoja znanja, da radi na svom profesionalnom razvoju i napretku.
Comments